Adományozási szabályzat

2013. április 11. | Szerző | Kategória: Vajda János - díj

ADOMÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT

a Vajda János – díj odaítélésére és átadására

 

A „Vajda János – díj” a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár valamint a Vörösmarty Társaság közös elhatározásából, a két fél között 2013. március 4-én kötött „Együttműködési megállapodás” szerint került megalapításra. Ezen dokumentum alapján, a felek, közös egyetértésben az adományozás szabályait az alábbiak szerint állapítják meg:

1. A díj azon költők számára adományozható, akik

– a pályázati év január 1-jéig betöltötték 18. életévüket,

– legalább a pályázati év január 1-jétől kezdve fejér megyei lakosok és ez az állapot még a pályázat lebonyolításának időpontjában is fennáll,

– a pályázaton részt kívánnak venni és

– nem esnek a szabályzat 9. pontjában meghatározott díjazási korlátozás alá.

2. A díjra pályázni kizárólag személyesen, a Díjat alapítók által, a Költészet Napja alkalmából szervezett megemlékezésen való megjelenéssel és a részvételi szándék kinyilvánításával lehet. Ettől eltérni kizárólag nyomós indokkal (pl. mozgásképtelenség) és a díjat alapítók egybehangzóan méltányoló döntése esetén lehetséges.

3. A megjelent pályázók a díjra egy korábbi, a díjra általuk legméltóbbnak tartott költeményük felolvasásával pályázhatnak, amelynek időtartama nem haladhatja meg a 10 percet. Ennél hosszabb mű esetén a pályázó élhet azzal a jogával, hogy költeményéből az időtartamnak megfelelő részletet vagy részleteket olvasson fel. A pályázatként felolvasandó mű nem lehet korábbi pályázaton már felolvasott, netán nyertes alkotás, a korábbi publikációra vonatkozó vagy a költeményt érintő egyéb megkötés nincs.

4. A pályázás két szakaszban történik. Először minden pályázó felolvassa pályaművét, amelyből a jelenlévők közössége szavazás útján állapítja meg a három legjobbnak ítélt művet, majd ezek ismételt felolvasása után döntenek a tárgyévben a díjat kiérdemlő alkotásról. A pályázók felolvasási sorrendjét mindkét fordulóban sorsolás dönti el, amelynek nyilvános lebonyolítása a megemlékezés moderátorának feladata.

5. A legjobb három pályamű kiválasztása a megemlékezésen jelen lévő minden 14. évét betöltött személy (közönség, pályatársak, közreműködők) szavazatának összegzésével történik, amelynek során minden jelenlévő egy szavazatot adhat le.

A szavazatok összeszámlálása, a pályatársak közül és a közönség közül önként jelentkező egy-egy fő jelenlétében, a megemlékezés moderátorának feladata, aki ezt követően kihirdeti a második fordulóba jutott három költemény szerzőjét.

6. A három legjobb alkotás közül a díjban részesített költemény kiválasztása az 5. pontban leírtak szerint történik, azaz a már versenyben nem lévő pályatársak is leadhatják szavazatukat a továbbjutott művek valamelyikére.

A szavazatok összeszámlálása is az 5. pontban leírtak szerint történik, majd a tanúsítók hitelesítő kijelentéseit követően, a megemlékezés moderátora kihirdeti a pályázat nyertesét. A mű címének és szerzője nevének nyilvánosságra hozása egyben a díj odaítélését is jelenti.

7. A díj odaítélése tehát a jelenlévők szavazatai alapján, a díjat alapítók politikától és egyéb szempontoktól mentes szándéka szerint történik, ennélfogva a díj odaítélése végleges és nem visszavonható.

8. A díj nyertese az alapítók „Együttműködési megállapodásában” rögzített kisplasztikában és oklevélben valamint a tárgyévben előre meghatározott pénzjuttatásban (2013-ban ez nettó 70.000 Ft) részesül, amelyet az Ünnepi Könyvhét székesfehérvári megnyitóján, ünnepélyes keretek között vehet át.

9. A díjban részesített költő, a díjazást követő két éven át újabb díjazásban nem részesülhet, ám a pályázatokon való „versenyen kívüli” megjelenése és a szavazásban való részvétele elvárt.

10. A díj átadására a díjat alapítók Székesfehérvár Megyei Jogú Város mindenkori polgármesterét kérik fel azzal, hogy esetleges akadályoztatása esetén ő jelölje ki a díjat a nevében átadó személyt.

11. A díj átvételének előfeltétele, hogy a díjazott költő, díjat nyert költeményének eredeti kéziratát papír-alapon, valamint a költeményt elektronikus formában, az odaítélést követő egy hónapon belül az alapítókhoz eljuttassa.

12. Jelen szabályzatban nem rögzített kérdésekben az alapítók képviselői közösen döntenek és szükség esetén, döntésüknek megfelelően módosíthatják a szabályzatot is.

Székesfehérvár, 2013. március 4-én

 

Bobory Zoltán                                                                                         Adorján Viktor

a Vörösmarty Társaság elnöke                    a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület elnöke

A hozzászólások lezárultak.