Az intézmények bemutatása

Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
8000 Székesfehérvár, Sóstó ltp. 1.
Tel.: 22/501-160, 22/501-161, Fax.: 22/501-161
E-mail: info@ggmuvhaz.hu, honlap: www.ggmuvhaz.hu

A művelődési ház az elmúlt években a színvonalas közművelődési programok megvalósításán munkálkodott. A rendezvények összeválogatásánál figyelembe vettük a fiatalabb és idősebb korosztály igényeit is. Alkalmat teremtettünk továbbá a környékbeli települések számára a szakkörök, versenyek, klubok elérhetőségére.

A Tarisznya Program elsősorban a fiatalabb generációnak nyújt lehetőséget a programokban való részvételre, de a projekt keretében továbbra is célunk a minőségi szórakoztatás és a környékbeli intézményekkel való szorosabb együttműködés elérése.

Óvodák

Ficánkoló Óvoda Csemetekert Tagóvoda
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.
Tel: 06/22-465-020

Óvodánk 1974 óta működik 2 csoporttal, tornaszobával. Négy óvodapedagógus két dajka és egy konyhai dolgozó foglalkozik 40-45 fő óvodás gyermekkel. Programunk a mozgásfejlesztésre és a tapasztalati úton megszerzett ismeretszerzésre épül.

Óvodánkban sok gyermek hátrányos helyzetű családból érkezik, ezért a Tarisznya – program keretében lehetőségük lesz a különböző képességeik (zenei, vizuális, mozgás) továbbfejlesztésére. A közös élmény, „kirándulás” közösségformáló hatással lesz a gyermeke részére.

Hosszúsétatéri Óvoda
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 42.
Tel/fax: 06/22-313-807
E-mail: postmaster@hosszuovi.t-online.hu

Óvodánk 1979 tavaszán fogadta az első gyermekeket.
Az elmúlt év áprilisában bensőséges keretek között ünnepeltük meg a 30-ik születésnapot. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, és a különféle tevékenységekben kiteljesedhessenek.

A pályázatnak is azért örültünk, mert a zene, a mozgás, a mese, a különféle technikákkal való alkotás a játékot követően a legkedvesebb elfoglaltságuk, fejlesztésük legfőbb eszköze.

Maroshegyi Óvoda
8000 Székesfehérvár, Rádió út 1.
Tel./Fax: 06/22-348-023
E-mail: ovi@maroshegyiovi.hu
Honlap: www.maroshegyiovi.hu

A Maroshegyi Óvoda „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel „ alternatív programmal dolgozik.
A program alapelve: Szeretetteljes biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. A Gárdonyi Géza Művelődési Házzal szervezett közös programoknak, Ovitéka, Ovifon, Ovitantúra, Ovizsaru, Oviszín azért örülünk nagyon, mert alapelvünk érvényesüléséhez, „érzelemben gazdag óvodai élet megteremtéséhez nagyban hozzájárulnak”.

Napköziotthonos Óvoda
8143. Sárszentmihály, Kossuth u. 7.
Tel.: 06/22-445-004
E-mail: smihalyovi@axiannet.hu
Honlap: sarszentmihalyiovoda.try.hu

Óvodánk helyi programja a játékkal és mesével történő nevelésre épít.
Programunk szervesen kapcsolódik a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár által megpályázott tevékenységekhez. Ezeken a foglalkozásokon a gyerekek játékosan ismerkednek meg a színjátszás, a kézműves tevékenységek és a zene világával.
Szeretnénk gyermekeinkkel az őket körülvevő világot minél színesebben megismertetni és ehhez a programok felejthetetlen élményt adnak.

Iskolák

Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola
8151 Szabadbattyán Iskola u 7.
Tel: 22/363-022 Tel/fax: 22/588-045
E-mail: info@iskola-battyan.hu
Honlap: www.iskola-battyan.hu

Tanulólétszámunk 300 fő. Az iskola dolgozóinak létszáma 39 fő, ebből 27 pedagógus. Iskolánkban általános tanterv szerint tanítunk, tehát tagozat nincs. Intézményünkbe 15 különböző szakkör működik. Iskolánk külön jellegzetességei a 17. éve működő iskolagaléria, ahol festőművészek állítanak ki. Egy tanévben 6 művésztárlatot rendezünk. Most szeptemberben a 104. kiállításhoz érkeztünk. Szintén 17 éve látható a néprajzi gyűjteményünk. 2004-ben avattuk az iskolánk zászlaját és címerét. 2007-től iskolánkban dolgozók esti gimnáziuma is működik. 2008-ban avattuk fel iskolánk dísztermét a „Batthyány-termet”.

Kodály Zoltán Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Béke tér 4.
Tel.: 22/500-065 Tel/fax: 22/315-525
E-mail: admin@kodaly-szfvar.sulinet.hu
Honlap: www.kodaly-szfvar.sulinet.hu

Az intézmény egy ének-zenei tagozatos általános iskola és gimnázium valamint néptánc, drámajáték, grafika-festészet, népi- ének és vonós-hangszer szakokat működtető művészeti iskola. Az itt tanuló hatszázhúsz gyermek közül száznál többen tanulnak néptáncot. Az iskolában hét énekkar működik. Az iskola irányultságának megfelelően kiemelt feladata az itt tanító pedagógusoknak, hogy a magyar népi kultúra hagyományban fennmaradt értékeit megismertesse, megszerettesse a gyerekekkel. Ebben a szép munkában sokoldalúan hasznosítható segítséget nyújt a Tarisznya program kínálta lehetőség.

Munkácsy Mihály Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Munkácsy Mihály út 10
Tel./Fax: 06/22-502-250
E-mail: titkarsag@munkacsy.t-online.hu
Honlap: www.munkacsyszfv.hu

A Munkácsy Mihály Általános Iskola nevelőtestülete hagyományosan jó kapcsolatot ápol a város közművelődési intézményeivel. Rendszeresek az iskolán kívüli foglalkozások, melyek a tananyag élményszerű elsajátítását és a szabadidő hasznos eltöltését segítik.
A Gárdonyi Géza Művelődési Házzal közös pályázattól azt várjuk, hogy segíti iskolánk környezeti nevelési programjának megvalósítását. Elsősorban alsó tagozatos, iskolaotthonos tanulóink számára remélünk tapasztalásra, kutatásra épülő, tevékenykedtető, ismeretszerző, változatos tanulási eljárásokat.

Táncsics Mihály Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Batthyány út 1.
Tel./Fax: 06/22-316-168
E-mail: tmai@tancsicsm-szfehervar.sulinet.hu
Honlap: www.tancsics-fehervar.sulinet.hu

A Táncsics Mihály Általános Iskola Maroshegy városrész gyermekközpontú, családias hangulatú általános iskolája, ahova a gyerekek szívesen járnak és otthonosan érzik magukat, ahol a tehetségek teljes kibontakoztatásra, a lemaradók felzárkóztatásra, a hátrányos helyzet csökkentésére számíthatnak.
Az intézmény kiemelt céljai közül az egyik a magyar nyelv szépségének a megőrzése, a másik fontos cél a természet iránti tisztelet, ehhez várunk megerősítést a Gárdonyi Géza Művelődési Ház „Tarisznya” programjának foglalkozásaitól.

Tóvárosi Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Iskola tér 1.
Tel/fax: 06/22-505-730
E-mail: tovarosi@gmail.com
Honlap: www.tovarosi.hu

A Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár testnevelés tagozatos intézményeként működik. Célunk az egyéni képességek kibontakoztatása, a tanulók személyiségének, mozgáskultúrájának fejlesztése. Környezeti nevelésünk során megismertetjük tanulóinkat azokkal a jelenlegi folyamatokkal, melyek következményeként bolygónkon válságjelenségek mutatkoznak. Sok rendezvényen részt vettünk eddig is a Gárdonyiban, de a „Tarisznya Programmal” reméljük, még rendszeresebbé, együttműködőbbé válhat a két intézmény kapcsolata.

Zichy Jenő Általános Iskola
8143 Sárszentmihály, Fő u. 50.
Tel.: 06/22-445-006
E-mail: zichyj@ceger.hu
Honlap: www.wix.com/zichyjiskola/zichyjiskola

„Sárszentmihály több évszázados történelme arra kötelezi az iskola pedagógusait, hogy nevelő-oktató munkájukban kiemelt figyelmet fordítsanak a lakóhely, a nemzet múltjának, hagyományainak megismertetésére, a hazaszeretet érzésének erősítésére, a természet tudatos védelmére” /Pedagógiai Program/
A Tarisznya programban való részvételünk, azért is öröm, mert egybecseng hitvallásunkkal , melyet Esterházy Péter így fogalmaz meg:
” Az elődök tisztelete és emléküknek megbecsülése az alapja a családszeretetnek és egyszersmind a hazafiságnak is. ”

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.